EntityFramework

As of Mono 2.11.3, Microsoft’s open sourced EntityFramework is part of Mono’s distribution.